fbpx
Zasady składania reklamacji
30 stycznia 2019
Udostępnij:

Zasady składania reklamacji

Klient, który zawarł umowę ze Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. oraz inna osoba uprawniona z tytułu zawartej umowy, ma prawo do składnia w każdym czasie zastrzeżenia dotyczącego usług realizowanych przez Prosper Capital Advisors Sp. z o.o.

Klient ma prawo wnieść za pośrednictwem Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. reklamację na usługi podmiotów, z którymi Prosper Capital Advisors Sp. z o.o.zawarła umowy o współpracę i które to usługi oferuje klientom.

Klient może złożyć reklamacje w jeden z następujących sposobów:

  1. listownie na adres: Prosper Capital Advisors Sp. z o.o., ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław
  2. drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie pcadvisors.pl/kontakt
  3. osobiście w dowolnym oddziale Prosper Capital Advisors Sp. z o.o.;
  4. w sposób wskazany we właściwej umowie dotyczącej produktu lub usługi zawartej za pośrednictwem Prosper Capital Advisors Sp. z o.o.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko klienta, nr PESEL, adres korespondencyjny, nr umowy, której sprawa dotyczy, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie klienta dotyczące rozwiązania reklamacji. W przypadku pisemnych reklamacji, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację.

Na żądanie Klienta Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. przekaże potwierdzenie złożenia reklamacji – pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

Odpowiedź zostanie udzielona do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach czas może być przedłużony do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, o czym Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. poinformuje składającego reklamację wcześniej i wskażemy nowy termin udzielenia odpowiedzi oraz przyczynę opóźnienia. Prosimy wówczas o wyrozumiałość i cierpliwość.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez klienta.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres korespondencyjny lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.

Jeżeli otrzymana decyzja nie spełni oczekiwań Klienta, ma on prawo do złożenia odwołania w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji. Ponadto spór między Klientem a Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reklamacje składane na usługi innych podmiotów niż Prosper Capital Advisors Sp. z o.o. rozpatrzone zostaną zgodnie z odrębnymi zasadami obowiązującymi w instytucji, której reklamacja dotyczy. O zasadach tych klient zostanie poinformowany w stosownej umowie dotyczącej produktu lub usługi zawieranej za pośrednictwem Prosper Capital Advisors Sp. z o.o.

Niniejsze informacje nie mają zastosowania do podmiotów innych niż konsumenci, w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).


Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia.  Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt