fbpx
Szczegółowa analiza spółki: co wchodzi w jej skład?
29 listopada 2018
Udostępnij:

Szczegółowa analiza spółki: co wchodzi w jej skład?

Czym jest analiza spółki?

To wieloetapowy proces łączący badanie i analizę czynników zewnętrznych i wewnętrznych oddziałujących na spółkę. Do czynników zewnętrznych zaliczyć można, np.:politykę monetarną, podatkową i gospodarczą państw,w których spółka prowadzi działalność oraz siłę konkurentów rynkowych i demografię.

Czynniki wewnętrzne to doświadczenie i umiejętności kadry zarządzającej, polityka inwestycyjna czy struktura finansowania. Typową strukturą analizy jest tzw. „top-down”, czyli działania od ogółu do szczegółu.

Analiza makroekonomiczna: co warto wiedzieć?

Jest to zazwyczaj pierwszy aspekt badany przez analityka. Analiza dotyczy sytuacji makroekonomicznej w kontekście spółki. W zależności od korelacji danego biznesu z rynkiem, wahania koniunkturalne mogą być nieistotne lub znacząco zmieniać perspektywy dla danego przedsiębiorstwa. Przykładem sektora odpornego na złą sytuację rynkową są telecomy – istotną rolę odgrywają tu długoterminowe umowy z klientami. Przykładem sektora wrażliwego są zaś wszelkie dobra luksusowe – w pierwszej kolejności redukowane w trudnych dla inwestycji chwilach.

Rynek i sektor: o czym warto pamiętać?

Po pierwsze: o analizie kontekstu w skali makro.

Po drugie: o skupieniu na adekwatnie mniejszym do wielkości analizowanego przedsiębiorstwa obszarze: może to być obszar kraju, województwa, a nawet gminy czy miasta; istotne jest, aby rozumieć nastawienie społeczeństwa do produktu/usługi, występujących trendów, elastyczności popytu, majętności społeczności i tym podobnych.

Przykład: salon luksusowej marki samochodów miałby trudność z utrzymaniem się w niewielkiej wiejskiej gminie.

Konkurencja: punkt wyjścia!

Warto pamiętać, że jednym z najważniejszych czynników zewnętrznych związanych z przedsiębiorstwem jest konkurencja: bezpośrednia lub produkująca dobra o podobnym statusie, cenie, jakości czy analogicznych promocjach Analizując konkurencję należy dokładnie rozumieć jej pozycję i status w stosunku do własnej działalności.

Podstawowe dane: podstawa wiedzy!

Na początku należy przeanalizować wszystkie istotne czynniki zewnętrzne. Następnie należy przejść do analizy niemniej istotnych czynników wewnętrznych.

W jakiej kolejności?

Po pierwsze: analizie należy poddać formę prawną. Wpływa ona na wiele czynników, między innymi na dokumenty finansowe, jak również na kwestie podatkowe.

Następnie: powinno się wziąć pod uwagę aktualną strukturę udziałową i historię obecności firmy na rynku.

Model biznesowy: optymalne podejście

Po przeanalizowaniu fundamentalnych danych, należy zwrócić uwagę na model biznesowy. Pierwszą kwestią powinna być rentowność planowanych działań.

WAŻNE!

Jeżeli produkcja i sprzedaż jednej sztuki produktu nie przynosi zysku, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zwiększanie skali produkcji nie przyniesie rentowności. Należy wtedy zwrócić uwagę na wszystkie podstawowe elementy, takie jak:

  • problemy/ potrzeby na rynku,
  • rozwiązania dostarczane przez spółkę,
  • unikalną propozycję wartości,
  • przewagi konkurencyjne,
  • kluczowe wyznaczniki i mierniki sukcesu,kanały zaopatrzenia i dystrybucji,
  • segmentację klientów,
  • strukturę kosztów i przychodów.

Zespół to podstawa!

Przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie. Bardzo ważnym etapem analizy jest stworzenie partnerskiego zespołu składającego się z założycieli, właścicieli i zarządzających, ale również pracowników operacyjnych. Należy sprawdzić dotychczasowe doświadczenia biznesowe zespołu, ich osiągnięcia naukowe, kompetencje do wykonywania danej pracy, jak również odnotowane porażki.

WAŻNE!

Warto zwrócić uwagę zarówno na wydarzenia pozytywne, jak i negatywne, które mogą generować ryzyka w prowadzonym biznesie. Przy analizie zespołu powinno się pamiętać o stworzeniu odpowiedniej strukturze właścicielskiej oraz powiązaniach minimalizujących ryzyko konfliktu interesów.

Produkty i usługi. na co zwrócić uwagę?

To unikalna wartość dostarczana na rynek przez przedsiębiorstwo . W przypadku konkretnego produktu przedmiotem analizy będzie proces i koszt jego produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji, jak również jego efektywność dla końcowego odbiorcy.

WAŻNE!

Istotne są przede wszystkim opinie klientów o produkcie.

W przypadku usługi, należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki jest ona świadczona oraz na źródło wiedzy, które umożliwia jej świadczenie.

W przypadku spółek innowacyjnych warto zwrócić uwagę na ochronę danych oraz potencjalne patenty dla wynalazków przed etapem komercjalizacji. Na koniec określa się, na jakim etapie cyklu życia jest produkt lub usługa.

Strategia rozwoju: co oznacza?

Niezależnie od tego, czy spółka jest analizowana w procesie pozyskiwania środków finansowych, należy dokładnie zapoznać się z planami dotyczącymi rozwoju.

Oznacza to, że powinno się zweryfikować, czy planowane wzrosty znajdują odzwierciedlenie w popycie rynkowym oraz planowanym budżecie inwestycyjnym. Analizie podlegają również wszelkie zmiany i odchylenia od modelu biznesowego: to pomaga sprawdzić, czy nowe działania adekwatnie zwiększą wartość przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa: od A do Z

Końcowym etapem szczegółowej analizy jest analiza finansowa. Po sprawdzeniu modelu biznesowego oraz wszystkich związanych z nim założeń, należy odnieść rzeczywistość biznesową do osiąganych historycznie i planowanych w przyszłości wyników finansowych. Analizowane jest sprawozdanie finansowe, a następnie przeprowadzana jest analiza wskaźnikowa. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada model finansowy w arkuszu kalkulacyjnym, możliwy jest audyt poszczególnych założeń, jak i technicznej funkcjonalności modelu.

WAŻNE!

Na koniec warto sprawdzić, czy prognozy finansowe są prawidłowe w kontekście wszystkich wcześniej dokonanych analiz.

Macierz ryzyka

Po zakończeniu szczegółowej analizy, można dodatkowo przeanalizować wszystkie możliwe ryzyka. Ich segregacja może być przeprowadzona na podstawie potencjalnej dotkliwości dla przedsiębiorstwa oraz prawdopodobieństwa wystąpienia. W ten sposób powstaje macierz ryzyka przedsiębiorstwa, która pomoże zrozumieć decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie.

WAŻNE!

Wszystkie opisane powyżej aspekty stanowią przekrój przedsiębiorstwa. Mając wiedzę na temat każdego z nich, można z dużym prawdopodobieństwem oszacować ryzyko danej inwestycji i podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.


Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia.  Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt