fbpx
Proces pozyskania finansowania: najważniejsze informacje.
29 listopada 2018
Udostępnij:

Proces pozyskania finansowania: najważniejsze informacje.

Warto pamiętać, że sam proces pozyskania funduszy przebiega w różnorodny sposób. Mimo, że jest on zależny od źródła kapitału, to w każdej sytuacji można wyróżnić jego trzon. Poniżej znajdują się charakterystyki najważniejszych etapów.

I Etap przygotowań

Przed rozpoczęciem każdego procesu pozyskania finansowania należy przygotować szereg istotnych elementów, które będą interesować potencjalnego inwestora.

1. Utworzenie strategicznego planu rozwoju:

 • to strategiczny plan wykorzystania środków, najczęściej na rozwój przedsiębiorstwa;
 • to również podstawa każdego procesu pozyskania kapitału.

2. Przygotowanie modelu finansowego

 • najczęstszym narzędziem na tym etapie jest arkusz kalkulacyjny;
 • pomaga on sporządzić model finansowy przedsiębiorstwa, oddający rzeczywistość biznesową za pomocą liczb;
 • tego rodzaju arkusz jest podstawą do wszystkich późniejszych wyliczeń, analizy założeń i wyników.

3. Przygotowanie szczegółowego budżetu inwestycyjnego:

 • jest to etap, który następuje po określeniu celów strategicznych oraz przygotowaniu narzędzia umożliwiającego ich analizę w kontekście finansów przedsiębiorstwa;
 • do modelu finansowego należy wprowadzić budżet inwestycyjny, który na późniejszym etapie będzie komunikowany inwestorom;
 • przy użyciu arkusza kalkulacyjnego można przygotować różne wersje budżetu i w dalszej perspektywie, w łatwy sposób modyfikować i kontrolować jego realizację.

4. Przygotowanie prognoz dla spółki, które nie pozyskują kapitału z zewnątrz:

 • istotny etap w przypadku form pozyskania finansowań, które są udziałem środków z funduszy unijnych;
 • rozważany jest scenariusz, w którym spółka nie pozyskuje finansowania, aby prognozowane bez niego wyniki finansowe były kontekstem do analizy wyników wraz z inwestycją.

5. Weryfikacja założeń:

 • po przygotowaniu prognoz związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, należy przystąpić do weryfikacji założeń związanych z rynkiem;
 • w skład weryfikacji wchodzą takie założenia jak: wolumeny sprzedaży, stopa inflacji, referencyjna stopa procentowa i tym podobne.

6. Analiza scenariuszowa:

 • następuje po możliwie dokładnej weryfikacji założeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • warto za pomocą modelu finansowego wprowadzić różne optymistyczne i pesymistyczne scenariusze;
 • aby znaleźć potencjalne ryzyka należy przeprowadzić tzw. „crash testy”, które w wypadku dużych odchyleń od bazowych założeń mogą negatywnie wpłynąć na realizację założeń biznesowych.

7. Dobór metody finansowania:

 • to moment doboru odpowiednich metod finansowania
 • umożliwia to posiadanie pełnego planu realizacji inwestycji, wraz z zapotrzebowaniem na kapitał na poszczególnych jej etapach oraz pełnej świadomości ryzyk związanych z realizacją projektu;
 • dobór metody zależy przede wszystkim od harmonogramu przepływów pieniężnych z inwestycji, potencjalnej stopy zwrotu, ryzyka oraz możliwości zabezpieczenia.

II Etap Realizacji

Po zakończeniu przygotowań posiadamy profesjonalny biznesplan wraz z analizą finansową. Wtedy można zwrócić się do instytucji, która przeprowadzi realizację procesu pozyskania finansowania. Na tym etapie wyszczególniamy 4 proste kroki.

1. Administracyjne przygotowanie emisji:

 • za pomoc w tym przypadku odpowiedzialne są Domy Maklerskie w Polsce; to prawnie umocowane podmioty, które przygotowują pełną dokumentację potrzebną np. do emisji akcji czy obligacji;
 • profesjonalna wiedza zespołu Domu Maklerskiego jest gwarancją pewnej obsługi administracyjnej dotyczącej części emisyjnej i jej zgodności z przepisami prawa.

2. Otwarcie kanału komunikacji:

 • po przygotowaniu pełnej dokumentacji następuje otwarcie kanału komunikacji, który umożliwia inwestorom zapoznanie się z dokumentami;
 • przy niektórych formach finansowania, jak np. prywatna emisja obligacji, występują liczne ograniczenia prawne związane z dostępem do informacji oraz ilością jej potencjalnych odbiorców;

3. Road show:

 • występuje, gdy zgodnie ze strategią spółki, forma pozyskania finansowania nie ma adekwatnych ograniczeń prawnych; ten krok składa się z szeregu spotkań z potencjalnymi inwestorami oraz innymi interesariuszami przedsiębiorstwa;
 • ich celem jest przedstawienie przedsiębiorstwa, omówienie planu inwestycji oraz zachęcenie do przekazania środków;
 • w przypadku emisji prywatnych, można zorganizować spotkanie i przekazać zgodne z ustawą informacje dla grupy maksymalnie 149 wyselekcjonowanych inwestorów.

4. Zamknięcie procesu:

 • po zakończeniu procesu zbierania środków, należy dopełnić formalności wewnątrz spółki, np. podjąć uchwałę o przydziale obligacji;
 • jest to moment zakończenia procesu emisji i rozpoczęcia procesu życia obligacji, w którym to w określonych warunkach emisji i ustalonych odstępach czasu, inwestorzy otrzymują odsetki;
 • w przypadku emisji akcji inwestorzy stają się akcjonariuszami spółki i uzyskują prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu wspólników, jak również są na bieżąco informowani o działalności spółki.

III Etap kontroli

Po zakończeniu emisji, po stronie inwestora finansowego zazwyczaj nie są już wymagane dodatkowe działania. Pozostaje tylko najważniejsza dla wielu z nich część: oczekiwanie na zyski.W tym czasie, czyli w trakcie okresu realizacji założeń deklarowanych przy pozyskiwaniu kapitału, warto na bieżąco weryfikować, jaki jest postęp inwestycji. Pomogą nam w tym 3 kroki.

1. Kontrola realizacji budżetu wydatkowania środków:

 • to etap, w którym podczas procesu pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa deklarują budżety inwestycyjne;
 • warto pamiętać, że Inwestorów, którzy przekazali kapitał spółce, interesuje na ile założenia wydatkowania są spełniane; brak ich realizacji może wpłynąć na wysokość ich przychodów, jak również, np. w przypadku emisji obligacji, może skutkować możliwością skorzystania przez inwestora z opcji wcześniejszego wykupu obligacji.

2. Bieżąca weryfikacja założeń biznesowych:

 • jeżeli założenia wydatkowe są prowadzone zgodnie z udostępnianym inwestorom planem, należy zwrócić uwagę, czy mają miejsce pozostałe założenia biznesowe niezwiązane z emisją oraz takie, w których zainwestowane środki mają bezpośredni wpływ na firmę.

3. Utrzymanie profesjonalnych relacji inwestorskich:

 • niezależnie od wielkości pozyskanego kapitału, formy przeprowadzania procesu oraz ilości inwestorów, każdy podmiot, który otrzymał finansowanie powinien prowadzić relacje inwestorskie;
 • w przypadku niektórych form, np. podmiotów notowanych na rynku zorganizowanym, spółki mają obowiązek prawny informowania inwestorów o swojej działalności i wynikach, w zakresie określony przepisami prawa;
 • należy pamiętać, że tego typu przepływ informacji zwiększa transparentność działania przedsiębiorstwa i zaufanie inwestorów;
 • typową formą tego rodzaju działania jest stworzenie zakładki „Relacje Inwestorskie” na stronie internetowej podmiotu; udostępniane tam dokumenty powinny być zgodne z wymogami prawnymi i zawsze prezentować co najmniej rachunek wyników oraz bilans przedsiębiorstwa.W przypadku spółek publicznych sposób publikacji określają przepisy prawa i inne właściwe regulacje.

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia.  Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt