fbpx

Obligacje korporacyjne

Jeden najbardziej znaczących elementów współczesnej gospodarki.

Obligacje korporacyjne

Czym są obligacje?

Są to papiery wartościowe emitowane w seriach, w których emitujący je podmiot (emitent) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia[1]. Emitent zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami w precyzyjnie określonym terminie. Otrzymane przez obligatariusza wynagrodzenie uwzględnia utracone korzyści oraz ryzyko.

Co daje inwestowanie w obligacje?

Dzięki inwestycji w obligacje korporacyjne nie tylko zarabiasz na pożyczaniu kapitału dla różnych przedsiębiorstw, ale także wspierasz ich rozwój przyczyniając się do wzrostu gospodarczego kraju. To także możliwość bycia częścią współczesnego świata finansów, bowiem rynek obligacji jest jednym z najbardziej znaczących elementów współczesnej gospodarki.

Jakie są najważniejsze korzyści inwestowania w obligacje korporacyjne?

 • Wyższa rentowność w porównaniu z depozytami bankowymi:
  od 6% do 9% rocznie w przypadku obligacji emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie wzrostu
  od 3% do 6% rocznie w przypadku obligacji emitowanych przez duże przedsiębiorstwa o dobrej kondycji finansowej i wiarygodności kredytowej.
 • Inwestycja o charakterze rentierskim: regularna wypłata odsetek z zainwestowanego kapitału.
 • Automatyczna okresowa wypłata odsetek: kwartalna, półroczna lub roczna.
 • Zobowiązanie emitenta do okresowej zapłaty odsetek: ustalane w dacie emisji obligacji.
 • Znany okres trwania i zakończenia inwestycji: zazwyczaj od 2 do 3 lat.
 • Brak kosztów: za nabycie i zarządzanie.
 • Możliwość wcześniejszego wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż obligacji na rynku wtórnym lub żądanie wcześniejszego wykupu (jeżeli warunki emisji na to pozwalają).
 • Bieżąca wycena obligacji notowanych na rynku Catalyst.
 • Podatek od zysków kapitałowych: odprowadzany jest przez emitenta obligacji przy każdorazowej wypłacie odsetek.

Do kogo skierowane są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne są odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które:

 • posiadają nadwyżki finansowe;
 • oczekują z góry określonego dochodu, niezależnie od wyników finansowych, które osiąga przedsiębiorstwo wykorzystujące pożyczony kapitał;
 • mogą zainwestować kapitał w średnim terminie co najmniej w okresie od 1 do 3 lat;
 • akceptują ograniczoną lub niską płynność inwestycji;
 • akceptują ryzyko przesunięcia terminu wypłaty odsetek i/lub zwrotu kapitału, a nawet utraty części bądź całości środków na skutek znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej emitenta lub jego upadłości.

Jak wygląda przykładowa inwestycja w obligacje korporacyjne?[2]

 1. Otrzymujesz imienną propozycję nabycia obligacji wraz z pozostałymi dokumentami emisyjnymi od Domu Maklerskiego.
 2. Zapoznajesz się z otrzymanymi dokumentami i podejmujesz decyzję o nabyciu obligacji.
 3. Przesyłasz podpisane dokumenty w formie skanu oraz przelewasz środki na wskazany rachunek bankowy.
 4. Po zakończeniu emisji otrzymujesz potwierdzenie przydziału obligacji oraz zaświadczenie depozytowe z ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski, potwierdzające stan posiadania obligacji.
 5. Otrzymujesz regularne odsetki na konto pomniejszone o należny podatek od zysków kapitałowych oraz regularne raporty z działalności emitenta i sprawozdania finansowe.
 6. W dniu wykupu obligacji otrzymujesz zainwestowany kapitał i należne odsetki.

[1] Na podstawie: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o obligacjach, art. 4 ust. 1
[2] dotyczy nabycia obligacji korporacyjnych w ramach niepublicznej emisji obligacji, oferowanych przez dom maklerski lub Agenta Firmy Inwestycyjnej.

Poprzedni rodzaj

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Następny rodzaj

Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Dowiedz się więcej:

  Inwestowanie w nieruchomości z kapitałem od 5000 PLN

  Inwestowanie w nieruchomości z kapitałem od 5000 PLN

  Mówi się, że inwestowanie w nieruchomości to nowy sport narodowy Polaków. Mimo wątpliwości co do sytuacji gospodarczej w kraju w okresie pandemii, ceny mieszkań

  Inwestowanie w obligacje – co musisz wiedzieć?

  Inwestowanie w obligacje – co musisz wiedzieć?

  Ze względu na rodzaj emitenta obligacje dzielimy na: obligacje skarbowe – emitowane przez Skarb Państwa; obligacje komunalne – emitowane przez miasto lub gminę; obligacje

  Zapoznaj się z innymi rodzajami inwestycji:

  Akcje/udziały

  Akcje/udziały

  Akcje/ Udziały?

  Zapoznaj się
  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  Jak działa FIZ?

  Zapoznaj się
  Obligacje korporacyjne

  Obligacje korporacyjne

  Obligacje korporacyjne?

  Zapoznaj się
  Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Ubezpieczenia z UFK?

  Zapoznaj się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt