fbpx

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

FIZ to najszybciej rozwijająca się grupa funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Czym są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ)?

Stanowią interesującą formę zbiorowego pomnażania kapitału, która nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i konieczności poświęcania czasu na samodzielną analizę i dokonywanie inwestycji. Poprzez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte możesz zainwestować kapitał w prosty i wygodny sposób na całym świecie w różne klasy aktywów tj.: nieruchomości, akcje lub udziały w przedsiębiorstwach, obligacje korporacyjne, pożyczki, wierzytelności, instrumenty pochodne, kamienie i metale szlachetne, surowce oraz towary giełdowe o właściwym sobie poziomie zysku, ryzyka i płynności.

Co daje inwestowanie w FIZ?

Bez względu na to, czy Twoim celem jest ochrona realnej wartości posiadanego kapitału, jego stabilne lub dynamiczne powiększanie, czy też otrzymywanie regularnych dochodów możesz wybrać odpowiedni dla siebie fundusz inwestycyjny, powierzyć specjalistom zarządzanie kapitałem, a sam skoncentrować się na tym co dla Ciebie najważniejsze!

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty chcąc pozyskać kapitał na inwestycje emituje w seriach certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi. Nabywając certyfikaty inwestycyjne stajesz się uczestnikiem funduszu i współwłaścicielem jego majątku, dzięki temu możesz zarabiać na wzroście wartości majątku funduszu oraz generowanych przez niego dochodach.

Dzięki połączeniu zgromadzonych środków od wielu Inwestorów, takich jak Ty, oraz czasu, eksperckiej wiedzy i kompetencjom zarządzających funduszem, może on realizować duże, ambitne i dochodowe projekty, które byłyby trudne bądź niemożliwe do zrealizowania w takiej skali i poziomie ryzyka samodzielnie.

Warto wiedzieć

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ-y) to najszybciej rozwijająca się grupa funduszy inwestycyjnych w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat ich udział w aktywach wszystkich funduszy inwestycyjnych wzrósł z 7% do ponad 50%.[1]

Jakie są najważniejsze korzyści inwestowania w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte?

 • Profesjonalne zarządzanie:
  Środki pieniężne zgromadzone w funduszu zarządzane są przez doświadczony i kompetentny zespół specjalistów, którzy realizują zapisany w statucie cel inwestycyjny funduszu. Fundusz jest zobowiązany prowadzić działalność ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników i przestrzegać, określonych przepisami prawa zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego;
 • Potencjalnie wysoka rentowność inwestycji w porównaniu innymi klasami aktywów / rodzajami inwestycji tj.: nieruchomości, fundusze inwestycyjne otwarte, obligacje korporacyjne, czy produkty strukturyzowane
  Podstawowym celem funduszu jest pomnażanie środków uczestników funduszu. W tym celu fundusze dokonują takiego doboru lokat finansowych, które umożliwiają wypracowanie jak najwyższego zysku przy założonym poziomie ryzyka.
 • Prawne zabezpieczenie odrębności majątku funduszu:
  majątek funduszu jest odrębny w stosunku do majątku zarządzającego funduszem i depozytariusza, dzięki czemu jego aktywa nie mogą stać się składnikiem masy upadłościowej TFI zarządzającego funduszem, jak i depozytariusza, który przechowuje te aktywa;
  rolą instytucji depozytariusza, czyli niezależnej od TFI instytucji finansowej, którą stanowi bank lub dom maklerski w przypadku FIZ, jest szczególnie przechowywanie aktywów funduszu oraz prowadzenie ich rejestru, zapewnienie właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych, nadzorowanie zgodności działania funduszu z jego statutem oraz przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem interesu uczestników.
 • Dywersyfikację ryzyka:
  jedną z najważniejszych zasad działalności funduszy inwestycyjnych jest ograniczanie ryzyka, które polega na różnicowaniu dokonywanych lokat. Dzięki temu specyficzne ryzyko związane z danym papierem wartościowym lub emitentem może mieć niewielki wpływ na całkowite ryzyko, jakim obarczone są inwestycje funduszu;
 • Dostęp do zainwestowanych środków:
  certyfikaty inwestycyjne można umorzyć w funduszu w regularnych odstępach czasu po aktualnej wycenie na dzień wykupu. Aby z takiego prawa skorzystać, należy odpowiednio wcześniej zgłosić zamiar wypłacenia środków z funduszu składając zlecenie żądania wykupu. Alternatywnie można je sprzedać w dowolnym momencie na rynku wtórnym z zastrzeżeniem ograniczonej płynności certyfikatów inwestycyjnych.
 • Dywersyfikacja inwestycji:
  stanowią doskonałe uzupełnienie portfela inwestycyjnego składającego się z funduszy inwestycyjnych otwartych, obligacji korporacyjnych lub akcji.
 • Szerokie możliwości inwestycyjne:
  w porównaniu do funduszy inwestycyjnych otwartych posiadają znacznie szersze możliwości inwestycyjne co daje szerszą elastyczność w selekcji strategii oraz inwestycji dla zarządzających.
 • Odroczony moment zapłacenia podatku dochodowego:
  obowiązek podatkowy powstaje w momencie wypłaty środków z funduszu.

Dla kogo są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte?

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które:

 • posiadają znaczne nadwyżki finansowe (w przypadku funduszy niepublicznych minimalna wysokość pierwszej wpłaty to równowartość 40 tys. EUR dla osób fizycznych);
 • oczekują ponadprzeciętnych zysków w krótkim i średnim terminie czasu akceptując umiarkowany lub podwyższony poziom ryzyka;
 • chcą uzupełnić lub zdywersyfikować portfel inwestycyjny o nowe klasy aktywów w niektórych przypadkach niezależne od koniunktury giełdowej i/lub gospodarczej;
 • mogą zainwestować kapitał w średnim terminie od 2 do 5 lat;
 • akceptują ograniczoną lub niską płynność inwestycji;
 • akceptują ryzyko niezrealizowania celu inwestycyjnego funduszu i/lub utraty choćby części zainwestowanego kapitału.

Jak wygląda przykładowa inwestycja w FIZ?[2]

 1. Wybierasz odpowiedni dla Cię Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w trakcie trwania emisji certyfikatów inwestycyjnych).
 2. Otrzymujesz imienną propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz pozostałe dokumenty emisyjne od Domu Maklerskiego.
 3. Zapoznajesz się z otrzymanymi dokumentami i podejmujesz decyzję o nabyciu certyfikatów inwestycyjnych funduszu
 4. Wypełniasz otrzymane dokumenty i przelewasz środki na wskazany rachunek funduszu inwestycyjnego.
 5. Otrzymujesz potwierdzenia przydziału certyfikatów inwestycyjnych i dostęp do strefy inwestora na stronie Internetowej funduszu z aktualną wyceną wartości inwestycji oraz z dostępem do dokumentów funduszu i dodatkowych materiałów.
 6. Otrzymujesz okresowe dochody z funduszu pod warunkiem, że polityka funduszu to przewiduje.
 7. Wypłacasz zgromadzony kapitał poprzez złożenie zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych realizowanych przez fundusz w regularnych odstępach czasu lub ich sprzedaż na rynku wtórnym.


[1] https://www.analizy.pl/fundusze/edukacja/jak-inwestowac/20625/czym-rozni-sie-fundusz-zamkniety-od-otwartego.html
[2] dotyczy nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycji Zamkniętych  w ramach niepublicznej emisji obligacji, oferowanych przez dom maklerski lub Agenta Firmy Inwestycyjnej.

Poprzedni rodzaj

Akcje/udziały

Następny rodzaj

Obligacje korporacyjne

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Dowiedz się więcej:

  Pożyczki hipoteczne – co należy wiedzieć?

  Pożyczki hipoteczne – co należy wiedzieć?

  Pożyczki hipoteczne mogą zostać przeznaczone na dowolny cel: bieżącą działalność, optymalizację kosztów, restrukturyzację zobowiązań, sfinansowanie nowych inwestycji. Przedmiotem zabezpieczenia pożyczek mogą być wyłącznie nieruchomości,

  Inwestycje Private Debt – co warto wiedzieć?

  Inwestycje Private Debt – co warto wiedzieć?

  Czym różni się Private Debt od Private Equity? Finansowanie private debt to dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorstwa bez konieczności sprzedawania jego udziałów lub akcji.

  Jak działają fundusze wierzytelności (niepracujących i pracujących)?

  Jak działają fundusze wierzytelności (niepracujących i pracujących)?

  Skąd pochodzi sekurytyzacja? Jej początek sięga połowy lat 70-tych XX wieku. Powstała w Stanach Zjednoczonych, kiedy to agencje rządowe przeprowadziły pierwsze tego typu transakcje

  Zapoznaj się z innymi rodzajami inwestycji:

  Akcje/udziały

  Akcje/udziały

  Akcje/ Udziały?

  Zapoznaj się
  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  Jak działa FIZ?

  Zapoznaj się
  Obligacje korporacyjne

  Obligacje korporacyjne

  Obligacje korporacyjne?

  Zapoznaj się
  Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

  Ubezpieczenia z UFK?

  Zapoznaj się

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt