fbpx

Wierzytelności

Są prawami majątkowymi, z których wynikają roszczenia wierzyciela do otrzymania określonego świadczenia od dłużnika.  

Wierzytelności

Z pojęciem wierzytelności wiąże się także pojęcie wierzyciela, który jest przeciwieństwem dłużnika. Jest to osoba lub podmiot wobec którego osoba zadłużona ma zobowiązania majątkowe (przede wszystkim finansowe). Wierzycielem mogą więc być np.:

 • banki udzielające kredytów,
 • firmy pożyczkowe udzielające pożyczek
 • firmy telekomunikacyjne i operatorzy telewizji
 • firmy będące wykonawcą usług

Wierzytelności dzielimy na te niewymagalne i wymagalne.

 • Wierzytelności niewymagalne to zobowiązania, które już powstały, ale termin zapłaty jeszcze nie został przekroczony.
 • Wierzytelności wymagalne to zobowiązania, których termin zapłaty już upłynął.

Jeżeli wierzytelność jest wymagalna, a dłużnik jej nie uregulował, wierzyciel ma prawo do podjęcia kroków w celu odzyskania należności. To właśnie tego rodzaju wierzytelności są potocznie określane długami.

Wierzytelności, podobnie jak inne prawa majątkowe, można zgodnie z prawem sprzedać podmiotom trzecim. Gdy wierzyciel pierwotny dokona takiej transakcji, wszelkie prawa związane z egzekwowaniem zobowiązań przechodzą na nowego właściciela wierzytelności.

Na czym polega sekurytyzacja wierzytelności?

 • Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału.
 • Proces sekurytyzacji polega na zamianie należności na papiery wartościowe zabezpieczone tymi należnościami, takie jak certyfikaty inwestycyjne czy obligacje korporacyjne i zaoferowanie ich inwestorom, którym stwarzają nowe możliwości lokowania wolnych środków.
 • Sekurytyzacja pozwala przedsiębiorstwu na zebranie jednorazowo większej kwoty pieniężnej, w miejsce stopniowego gromadzenia należności wynikających z poszczególnych wierzytelności.
 • Sekurytyzowany może być praktycznie każdy rodzaj aktywa zdolny do przekształcenia lub generowania gotówki, np. wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek, zakupów ratalnych, opłat czynszowych, rachunków za media, itp.

Jak dzielimy rynek wierzytelności?

 • wierzytelności niepracujące (NPL – Non Performing Loans);
 • wierzytelności pracujące (PL – Performing Loans).

Jakie są najważniejsze korzyści z inwestowania w wierzytelności?

 • Minimalne zaangażowanie czasu.
 • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.
 • Możliwość skutecznego prognozowania stopy zwrotu.
 • Powtarzalność wyników.
 • Wyniki niezależne od przepływów spekulacyjnych.
 • Realne i zdywersyfikowane aktywa.
 • Automatyczna realizacja zysków.
 • Efektywna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego z uwagi na niską korelację z innymi klasami aktywów.
 • Większa stabilność portfela inwestycyjnego i zmniejszenie jego zmienności.
 • Zapewniają stabilizację portfela inwestycyjnego i znacząco zmniejszają jego zmienność.

Poprzednia branża

Private Equity/Venture Capital

  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Zamów bezpłatne konsultację!

  accept

  Dowiedz się więcej

  Jak działają fundusze wierzytelności (niepracujących i pracujących)?

  Jak działają fundusze wierzytelności (niepracujących i pracujących)?

  Skąd pochodzi sekurytyzacja? Jej początek sięga połowy lat 70-tych XX wieku. Powstała w Stanach Zjednoczonych, kiedy to agencje rządowe przeprowadziły pierwsze tego typu transakcje

  Poznaj specyfikę innych branż

  Nieruchomości

  Nieruchomości

  Inwestycja w nieruchomości

  Zobacz jak
  Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

  Pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach

  Inwestycja w pożyczki?

  Poznaj model
  Private debt

  Private debt

  Inwestycja w dług?

  Poznaj model
  Private Equity/Venture Capital

  Private Equity/Venture Capital

  Inwestycja w udziały?

  Poznaj model
  Wierzytelności

  Wierzytelności

  Zarabianie na wierzytelnościach?

  Poznaj model

   Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

   Kontakt