fbpx

Klauzula informacyjna | RODO

Klauzula informacyjna | RODO

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Prosper Capital Advisors sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66 (zwana dalej Prosper Capital Advisors lub Administratorem).

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Prosper Capital Advisors jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

  • Dane osobowe kandydatów do pracy(dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
  • Dane osobowe kontrahentów(dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
  • Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
  • Dane osób, które zapisały się do usługi Newsletter(imię oraz adres e-mail, które osoba podaje podczas zapisu do Newslettera)
  • Dane osób uczestniczących w szkoleniach (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu)
  • Dane osobowe potencjalnych klientów pozyskiwane w szczególności podczas rozmów / spotkań z doradcami Prosper Capital Advisors (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu,informacje dotyczące planowanych i posiadanych inwestycji)
  • Dane osobowe klientów (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer dowodu osobistego, informacje dotyczące planowanych i posiadanych inwestycji)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osoby fizycznej. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Poza danymi wymienionymi powyżej, Prosper Capital Advisors przetwarza dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwami Ubezpieczeń czy Domami Maklerskimi w imieniu tychże podmiotów. W odniesieniu do tychże danych Prosper Capital Advisors występuje jako podmiot przetwarzający i nie decyduje o celach ani środkach przetwarzania tychże danych.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Prosper Capital Advisors. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Prosper Capital Advisors w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenieProsper Capital Advisors. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Prosper Capital Advisors oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Prosper Capital Advisors. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej / prowadzenia rozmów oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Dane osób, które zapisały się do usługi Newsletter

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Prosper Capital Advisors. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER.

Dane osób uczestniczących w szkoleniach

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji szkolenia. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać firmy wspierające Prosper Capital Advisors w zakresie organizacji szkolenia a także także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Prosper Capital Advisors. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu organizacji szkolenia. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dane będą przechowywane do czasu odwołania takiej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się na szkolenie.

Dane osobowe potencjalnych klientów

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych (przedstawiania ofert i modeli biznesowych firm współpracujących ze Prosper Capital Advisors). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT (w szczególności firmy hostingowe, firmy oferujące rozwiązania z zakresu masowej wysyłki e-mail/SMS) oraz podmioty kontaktujące się z Państwem w imieniu Prosper Capital Advisors. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda lub/i usprawiedliwiony interes administratora danych jakim jest marketing bezpośrednio. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie od pracowników Prosper Capital Advisors ofert i materiałów informacyjnych. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe klientów

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z serwisem i opieką nad produktami zakupionymi za pośrednictwem Prosper Capital Advisors. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT (w szczególności firmy hostingowe, firmy oferujące rozwiązania z zakresu masowej wysyłki e-mail/SMS) oraz podmioty kontaktujące się z Państwem w imieniu Prosper Capital Advisors. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia pomoc pracowników SI w zakresie serwisu i opieki nad produktami. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Prosper Capital Advisorsnie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Prosper Capital Advisors także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. Prosper Capital Advisorsnie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Prosper Capital Advisors moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:Prosper Capital Advisors, Ul. Walońska 7/66, Wrocław, adres email: ado@pcadvisors.pl

Dane inspektora ochrony danych: Wojciech Byrski, pca@inspektor-danych.info

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików coockie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu.

Kontakt