fbpx
Analiza wskaźnikowa: wszystko, co musi wiedzieć inwestor
29 listopada 2018
Udostępnij:

Analiza wskaźnikowa: wszystko, co musi wiedzieć inwestor

Radosław Zaręba

Radosław Zaręba

Zobacz profil
Porozmawiaj z autorem:
+48 793 023 688

Czym  jest analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa?

To szczegółowy przegląd  kondycji finansowej przedsiębiorstwa, który jest rozszerzeniem wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych. Jest to analiza oparta na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej jest zalecana z wielu powodów. Oto najważniejsze z nich:

 • ten rodzaj analizy charakteryzuje różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; umożliwia to osobie z zewnątrz ocenę kondycji finansowej danej firmy;
 • celowo dobrany zestaw wskaźników umożliwia badanie trendów i progresji na przestrzeni co najmniej kilku lat;
 • analiza stwarza szansę porównań z przeciętnymi wskaźnikami dla branży, grupy przedsiębiorstw, podobnych przedsiębiorstw, a także porównania ze wskaźnikami konkurentów w określonym momencie;
 • wskazuje sposoby, możliwości i niezbędne usprawnienia: są one konieczne, jeśli organizacja jest zarządzana mniej efektywnie niż konkurencyjne firmy;
 • daje możliwość wyjaśnienia spadku zysku i wyjaśnia przyczyny potencjalnych możliwości jego wzrostu.

Wskaźniki finansowe służą do oceny kondycji finansowej firmy. Zazwyczaj są ujmowane w grupy o zbliżonej treści ekonomicznej i prezentują się  w zestawach wykorzystywanych do oceny poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa.

Najczęściej wyróżnia się następujące zespoły wskaźników:

 • wskaźniki płynności finansowej,
 • wskaźniki wspomagania finansowego,
 • wskaźniki obrotowości,
 • wskaźniki rentowności.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące każdego ze wskaźników.

1. Wskaźniki płynności finansowej

Charakteryzują je zasoby majątku obrotowego, czyli kapitału pracującego. Stanowią  podstawę bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz określają stopień jego wypłacalności. Wśród wskaźników płynności wyróżniamy:

 • wskaźnik bieżącej płynności,
 • wskaźnik szybkiej płynności,
 • wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi.

a) Wskaźnik bieżącej płynności

To podstawowy miernik zdolności przedsiębiorstwa, określający jego możliwości spłacenia wszystkich zobowiązań bieżących przez upłynnienie posiadanych zasobów majątku obrotowego. Im jest on wyższy, tym lepszy.

WAŻNE!

Zbyt wysoki wskaźnik może wskazywać na niedostatecznie efektywne wykorzystanie wolnych zasobów majątkowych.

Niski poziom oznacza trudności płatnicze przedsiębiorstwa. Jego wysokość waha się w granicach od 1,3 do 2,0. Obniżenie wskaźnika poniżej 1,2 to zagrożenie bezpieczeństwa finansowego firmy.

Firma ABC (31.12.2017):

 • Aktywa obrotowe = 725 978 tys. PLN
 • Zobowiązania krótkoterminowe = 94 484 tys. PLN
 • Wskaźnik płynności bieżącej = 7,68

Taki wynik wskazuje, że spółka ma wysoką nadwyżkę aktywów obrotowych.

Firma XYZ (31.12.2018):

 • Aktywa obrotowe = 7 607 mln PLN
 • Zobowiązania krótkoterminowe = 5 459 mln PLN
 • Wskaźnik płynności bieżącej = 1,39

Wskaźnik na poziomie 1,39 mieści się w rekomendowanym przedziale.

b) Wskaźnik szybkiej płynności

Wyraża możliwość spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa na podstawie łatwiej dostępnych do rozliczeń finansowych składników majątku obrotowego. Wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie 1,0.

WAŻNE!

Niski poziom tego wskaźnika przy wysokim poziomie wskaźnika bieżącej płynności świadczy o znacznym zamrożeniu środków zapasowych.

Wysoki poziom to nadmierne gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Wskaźnik ten przedstawia się następująco:

XYZ (31.12.2017):

 • Aktywa obrotowe = 725 978 tys. PLN
 • Zapasy = 323 tys. PLN
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe = 14 293 tys. PLN
 • Zobowiązania krótkoterminowe = 94 484 tys. PLN
 • Wskaźnik szybkiej płynności = 7,53

Taka wartość wskaźnika potencjalnie może oznaczać nadpłynność (spółka ma wolne środki których nie inwestuje)

ABC (31.12.2018):

 • Aktywa obrotowe = 7 607 mln PLN
 • Zapasy = 4 562 mln PLN
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe = 0
 • Zobowiązania krótkoterminowe = 5 459 mln PLN
 • Wskaźnik szybkiej płynności = 0,56

Wskaźnik na poziomie 0,56 wydaje się być niski.  Jednak, kiedy przyjrzymy się uważnie, co składa się na wartość zapasów w ABC (w większości łatwo płynne aktywa) okaże się, że wskaźnik ten nie powinien być brany pod uwagę przy tej spółce.

c) Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi

To relacja najbardziej płynnych środków pieniężnych. Wyjaśnia, jaką kwotę wymagalnych zobowiązań może pokryć przedsiębiorstwo z bezpośrednio dostępnych środków płatniczych.

WAŻNE!

Wskaźnik nie przesądza o stopniu wypłacalności przedsiębiorstwa, a jedynie sygnalizuje jego sprawność płatniczą. Sposób obliczania wskaźnika przedstawia się następująco:

XYZ (31.12.2017):

 • Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne = 66 987 tys. PLN
 • Zobowiązania krótkoterminowe = 94 484 tys. PLN
 • Wskaźnik wypłacalności gotówkowej = 0,71

Taka wartość wskaźnika jest odpowiednia.

ABC (31.12.2018):

 • Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne = 586 mln PLN
 • Zobowiązania krótkoterminowe = 5 459 mln PLN
 • Wskaźnik wypłacalności gotówkowej = 0,11

Taka wartość wskaźnika wydaje się być niska, jednak trzeba pamiętać, że ABC ma w zapasach aktywa które może bardzo szybko upłynnić.

2. Wskaźniki wspomagania finansowego

Dotyczą działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz jego zasobów związanych z majątkiem trwałym i obrotowym. Wskaźniki mogą być finansowane przez kapitały własne lub obce.

WAŻNE!

Różne rozpoznanie źródeł finansowania, ich struktury oraz efektywności przedstawiają wskaźniki wspomagania finansowego. Wśród tych wskaźników wyróżniamy:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia,
 • wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych.

a) Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Rosnący poziom tego wskaźnika oznacza  wyższy stopień udziału kapitału obcego w działalności przedsiębiorstwa. Takie zaangażowanie kapitału wiąże się z koniecznością spłaty zaciągniętych zobowiązań w odpowiednim terminie oraz opłacenia odsetek. Wzór przedstawia się następująco:

XYZ (31.12.2017):

 • Zobowiązania ogółem = 98 614 tys. PLN
 • Aktywa ogółem = 981 513 tys. PLN
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 0, 10

Taka wartość wskaźnika jest niska, co świadczy o tym, że spółka finansuje się głównie kapitałem własnym.

ABC (31.12.2017):

 • Zobowiązania ogółem = 16 337 mln PLN
 • Aktywa ogółem = 34 122 mln  PLN
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 0, 48

Taka wartość wskaźnika wskazuje na to, że spółka niemal w połowie finansuje swoje aktywa kapitałem obcym.

b) Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych

Ten wskaźnik określa podstawową zależność strukturalną kapitałów przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym możliwość pokrycia zobowiązań własnymi zasobami majątkowymi. Poziom tego wskaźnika jest wyższy od jedności, więc należy go oceniać negatywnie.

WAŻNE!

Im niższy jest ten wskaźnik, tym strukturalnie wyższe jest zaangażowanie kapitałów własnych w działalności przedsiębiorstwa. Wzór i obliczenia przedstawiają się następująco:

XYZ (31.12.2017):

 • Zobowiązania ogółem = 98 614 tys. PLN
 • Kapitał własny = 882 899 tys. PLN
 • Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = 0, 11

Taka wartość wskaźnika jest niska, co świadczy o tym, że spółka finansuje się głównie kapitałem własnym.

ABC (31.12.2017):

 • Zobowiązania ogółem = 17 785 mln PLN
 • Kapitał własny = 34 122 mln PLN
 • Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = 0, 52

Taka wartość wskaźnika wskazuje na to, że finansuje swoje aktywa w większości kapitałem własnym w stosunku 2:1.

3. Wskaźniki rentowności

Podstawowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału są wskaźniki rentowności. To również wskaźniki  zyskowności lub stóp zyskowności. Pomagają nie tylko w samej ocenie przedsiębiorstwa, ale również w oszacowaniu zdolności kierownictwa przedsiębiorstwa do generowania zysków z zaangażowanych środków. Dyrekcja przedsiębiorstwa lub  zarząd spółki mogą wykorzystać te wskaźniki w analizie prospektywnej, w której prezentuje się przyszłą sytuację majątkowo-finansową firmy.

Wyróżniamy  trzy aspekty rentowności:

 • rentowność sprzedaży określaną też w literaturze rentownością handlową,
 • rentowność majątku (aktywów) zwaną rentownością ekonomiczną,
 • rentowność zaangażowanych kapitałów własnych określaną też rentownością finansową.

a) Wskaźniki rentowności sprzedaży

Określają procentowy stosunek zysku do przychodu ze sprzedaży lub kosztów uzyskania przychodów. Wskaźniki te pomagają oszacować  udział odpowiedniego wyniku finansowego w wartości uzyskanej ze sprzedaży produktów, towarów oraz zrealizowanych operacji finansowych. Wzór tego wskaźnika, uwzględniający zysk netto przedstawia się następująco:

XYZ (2017):

 • Zysk netto = 200 270 tys. PLN
 • Przychody ze sprzedaży = 463 184 tys. PLN
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży = 43%

Taka wartość wskaźnika jest wysoka, jednak biorąc pod uwagę, że CD Projekt to spółka zajmująca się produkcją oprogramowania, wartość ta może charakteryzować się dużą zmiennością oraz amplitudą.

ABC (2017):

 • Zysk netto = 1 525 mln PLN
 • Przychody ze sprzedaży = 20 358 mln PLN
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży = 7,5%

Taka wartość wskaźnika jest typowa dla sektora wydobywczego.

b) Wskaźnik rentowności majątku

To rentowność ekonomiczna majątku, która informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku.

Wskaźnik ten, określany  jest również “zwrotem z majątku ROA” i wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku. To oznacza, że pokazuje, jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy. Obliczenia scharakteryzowanego wskaźnika rentowności majątku przedstawiają się następująco:

XYZ (2017):

 • Zysk netto = 200 270 tys. PLN
 • Aktywa = 981 513 tys. PLN
 • Wskaźnik rentowności majątku = 20%

Taka wartość wskaźnika jest zadowalająca.

ABC (2017):

 • Zysk netto = 1 525 mln PLN
 • Aktywa = 34 122 mln PLN
 • Wskaźnik rentowności majątku = 4,4%

Relatywnie niska “wartość ROA” jest w przypadku ABC podyktowana dużą wartością aktywów (przemysł ciężki wymaga wielu drogich maszyn etc.).

c) Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)

Ten aspekt badania rentowności  dotyczy rentowności zaangażowanego kapitału własnego przedsiębiorstwa, czyli tzw. rentowności finansowej. Wskaźnik ten pozwala określić stopę zysku, jaką przynosi inwestycja.

WAŻNE!

Im wyższa jest wartość wskaźnika zwrotu kapitału, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Wyższa efektywność kapitału własnego stwarza możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Obliczenia tego wskaźnika przedstawiają się następująco:

XYZ (2017):

 • Zysk netto = 200 270 tys. PLN
 • Kapitał własny = 882 899 tys. PLN
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego = 23%

Taka wartość ROE w firmie tworzącej gry jest zadowalająca.

ABC (2017):

 • Zysk netto = 1 525 mln PLN
 • Kapitał własny = 17 785 mln PLN
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego = 8,6%

Wartość wskaźnika ROE jest na dobrym poziomie.

Tagi:

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia.  Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.

Kontakt