fbpx

Słownik definicji

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi pojęciami i definicjami, przydatnymi inwestorom w podejmowaniu decyzji związanych z zakupem nieruchomości.

Słownik definicji

Nieruchomości podział

Nieruchomość gruntowa

Przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;

Kodeks cywilny, art. 46.

Nieruchomość budynkowa

Budynek stanowi nieruchomość budynkową tylko wtedy, jeżeli na mocy przepisów szczególnych jest on odrębnym od gruntu przedmiotem własności;

Kodeks cywilny, art. 46.

Nieruchomość lokalowa

Część budynku, która na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Odrębną nieruchomością może być tylko samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (lokal użytkowy);

Kodeks cywilny, art. 46.

MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Jest dokumentem, w którym opisany został sposób zagospodarowania oraz warunki zabudowy terenu w danym mieście lub gminie. Składa się z części opisowej i graficznej (mapa terenu).

Jakie informacje znajdziemy w MPZP?
⌂ Jakie jest przeznaczenie terenu (zabudowa mieszkaniowa, usługowa, inna),
⌂ Jakie budynki mogą być wybudowane na terenie,
⌂ Co znajduje się w sąsiedztwie nieruchomości,
⌂ Co może powstać w pobliżu nieruchomości w przyszłości (szkoły, przychodnie, lokale usługowe, kościoły),
⌂ Jak jest ułożona infrastruktura i dojazdy do nieruchomości,
⌂ Jakie są zasady ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej,

Źródło: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WZ - Warunki Zabudowy

Wnioskujemy o ich wydanie gdy dana nieruchomość nie jest objęta MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego)
WZ są wydawane w formie indywidualnej decyzji i określają zasady zagospodarowania jednej, konkretnej działki oraz wymagania dla mającego powstać na niej budynku (np. dopuszczalną powierzchnię zabudowy, czy maksymalną rozpiętość wsporników).

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/430

KW - Księga Wieczysta

Jednym z niezbędnych dokumentów dla przyszłego nabywcy działki jest KW. Księga Wieczysta informuje o stanie prawnym nieruchomości, a co w niej znajdziemy?

  • informacje o nieruchomości,
  •  informacje o właścicielu nieruchomości,
  •  informacje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości,
  •  informacje o hipotekach i ewentualnych zadłużeniach na nieruchomości,

Zapoznać się z treścią KW można na stronie https://ekw.ms.gov.pl/ wystarczy znać jej numer.

Źródło: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Działki - już wkrótce